Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Casus meisje A

Casus meisje A

by redactie — last modified 18-12-2012 09:30

Meisje A. is een babietje. Kwetsbaar. Net een paar maanden oud. Vóór de UHP was alles goed met haar. Blij kind. Ouders waren de koning te rijk. De hele gezinsopstelling genoot van het nieuwe leven. Hb was goed. Amper bloedverlies, en geboorte gewicht ideaal in verhouding tot het geboorte kanaal. Precies 41 weken, op de minuut. Verloskundige Praktijk W te R. waar ouders noodgedwongen naar verhuizen moesten, zag niks in thuisbevalling. Moeder zou dood bloeden, en zo. De eerdere verloskundige praktijk van ouders te S. ondersteunde hen wel in de holistische en natuurgeneeskundige wensen. Net als de Verloskundige Praktijk te A. die er als 'second opinion' bij was gehaald.

De bevalling diende zich sneller aan dan ouders konden overstappen naar de Verloskundige Praktijk te A. Bovendien werkte Verloskundige Praktijk W te R. de overdracht tegen. Waarom precies ouders in het ziekenhuis beland zijn is hen nog onduidelijk. Medische noodzaak lijkt onmiskenbaar gefabriceerd. Ook het ziekenhuis was geenszins bereid met ouders mee te denken. De behoefte van ouders aan natuurlijke vitamine K, en de thermometer in de mond of oksel ipv een voor volwassenen zonder vaseline bij de spruit, en aan natuurvoeding, leidde tot een AMK-melding van de kinderarts.

Binnen 'no time' was het crisisteam van BJZ aanwezig om zonder waarheidsvinding en/of de gebruikelijke hoor en wederhoor de arts te ondersteunen bij en tijdens de ongefundeerde kritiek op ouders, en in de weken daarna ouders en netwerk van ouders vakkundig tot de onderbroek uit te rechercheren. Hoezo misbruik van een kennelijk opzettelijke valse AMK-melding? De spoed UHP is zonder het horen van belanghebbenden uitgesproken door een rechter die lid is van de klachtencommissie van één de leden (álle bureaus jeugdzorg) van Jeugdzorg Nederland. Hoezo belangenverstengeling?

De casemanager van Loketbjz werd vroeg in de crisis benaderd door ouders. Ouders melde problemen met BJZ. Het gezin zou in de rust en harmonie verstoord zijn en bedreigd worden door maatschappenlijkwerkers van Bureau Jeugdzorg. Een eerste consult met vader aan de telefoon leerde dat er feitelijk niks aan de hand was; dat alles goed was met de baby; ouders geen ruzie hadden; niet ziek; uit keurige gezinnen kwamen; in een keurige buurt woonde; dat de discussie in het ziekenhuis was uitgepraat en dat vader excuus gemaakt had voor iets wat hem overigens niet verweten kon worden. Het tweede consult van de casemanager van loketbjz aan de telefoon was met de maatschappenlijkwerker van BJZ, en leverde een prettig gesprek met iemand die de indruk wekte toerekeningsvatbaar te zijn.

Het gesprek met de maatschappenlijkwerker van BJZ kwam tot de conclusie dat de waarneming van vader en de maatschappenlijkwerker van BJZ soortgelijk waren: niks aan de hand, hoop drukte om niks. Desondanks bleef de maatschappenlijkwerker van BJZ formuleren zorgen te hebben zonder die observatie te concretiseren. Dus het voorstel was makkelijk geformuleerd door de casemanager van loketbjz: ouders laten de gezondheid van de spruit een periode van drie maanden regelmatig controleren door de huisarts, en BJZ bemoeit zich niet meer met het gezin als de huisarts drie maanden lang meldt dat alles goed is.

De maatschappenlijkwerker van BJZ zei nog aan de telefoon dat de termijn van drie maanden ook minder kon als al eerder zou blijken dat alles goed was met meisje A. Één en ander moest nog geaccordeerd worden door de teammanager, want jeugdzorg is vanzelfsprekend teamwerk. Het voorstel werd geaccepteerd en meteen door ouders uitgevoerd. De arts melde dat alles goed was met het babietje en er geen zorgen waren. Vader en maatschappenlijkwerker herbevestigen over en weer de gemaakte afspraken en de maatschappelijkwerker van BJZ zegt nog: geniet maar van je baby, alles komt goed.

Dat bleek een loze belofte. Een week later, zonder dat er iets veranderd was bij ouders of aan de gezondheid of veiligheid van de baby, deed de medewerker van BJZ een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming want er was “geen zicht” op de baby. Verder werd de casemanager van loketbjz afgesloten van contact met BJZ en Raad en een team druktemakers van de Raad kwamen ouders onderzoeken. Medewerking en toegang tot de woning van ouders werd onder dreiging van maatregelen afgedwongen door de overheid. Vader werd vakkundig losgeweekt van zijn raadgever, en andere raadgevers van ouders zijn in de gang der dingen door BJZ en de Rad beledigd. Het bijzondere aan alles is dat BJZ en de Raad en ook de andere leden van Jeugdzorg Nederland zich in de media hoog profileren als kinderbeschermers en zorgverleners, terwijl de ervaringen van jeugdigen en deskundigen met BJZ en de Raad ronduit negatief zijn. De conclusie van het rapport van de Commissie Samson liegt er niet om.

Ook de Nationale ombudsman klaagt steen en been over BJZ en de Raad en de overige leden van Jeugdzorg Nederland want zij doen niet aan waarheidsvinding en vinden van zichzelf dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen. Bizar omdat artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg eist dat er sprake is van een redelijk vermoeden van de daadwerkelijke aanwezigheid van een risico als bedoeld in dat artikel. Redelijk vermoeden en daadwerkelijk aanwezig zijn bekende begrippen in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Personen in de zorg en zeker in de jeugdzorg die beweren dat van hen niet verwacht worden kan dat zij niet aan waarheidsvinding doen kunnen zich het best afvragen hoe hun gezondheid ervoor gestaan zou hebben als hun zorgverleners niet aan waarheidsvinding zouden doen. Zelfs het vullen van een kies bij de tandarts vereist waarheidsvinding, dus zeker de zorg in verband met kinderen in het algemeen en zij die mishandeld of misbruikt zijn in het bijzonder.

Rechtszaken in de jeugdzorg vinden met gesloten deuren plaats en worden behandeld door kinderrechters die er niet op ingesteld zijn aan onderzoek, c.q.  waarheidsvinding, te doen. Kinderrechters zijn er om bij vechtscheidingen een 'more ore less' verantwoorde keuzes te maken in verband met eventuele kinderen. Kinderrechters zijn er niet om BJZ en de Raad buiten het zicht van waarnemers de kans te geven verzoeken tot UHP en/of OTS te executeren zonder dat BJZ en/of de Raad aan voorafgaande waarheidsvindingen gedaan hebben naar de regels van de kunst zoals elke inspecteur van politie die beheerst.

Nu staat in de rapporten van BJZ en de Raad dat vóór de UHP alles goed was en dat meisje A ná de UHP: blauwenplekken in de lies heeft; zich overstrekt; een gespannen baby is; onrustig is; te alert lijkt te zijn gezien haar leeftijd; en ernstige luieruitslag heeft. De casu van meisje A. is geen fictie. De casus speelt zich af tegen de achtergrond van de publicatie van het rapport van de Commissie Samson wat onder voorzitterschap van oud procureur-generaal mr. H.W. Samson-Geerlings concludeert dat jeugdigen die door de overheid uit huis geplaatst zijn tot vier keer meer kans maken op misbruik en/of mishandeling dan jeugdigen in een 'normaal' gezin. Jeugdigen die thuis een keer per week geslagen worden, krijgen bij BJZ tot vier keer meer klappen per week.

Dan artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg. Een kriptisch geformuleerde zin die de nodige kwade trouw in de politiek en/of top van de ambtenarij in alle redelijkheid doet vermoeden. Dit artikel bepaalt: indien het een zorgaanbieder bekend is geworden dat een persoon die bij hem werkzaam is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan kindermishandeling, doet die zorgaanbieder hiervan onverwijld melding aan de stichting in verband met de uitoefening van de taak, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder e.

Lijkt geruststellend. Behalve wanneer onderzocht wordt wat de stichting in artikel 10, eerste lid, onder e, is. Dat is: advies- en meldpunt kindermishandeling. Het AMK is samen met alle stichtingen bureau jeugdzorg één van diensten/takken van de overkoepelende commerciele brache organisatie Jeugdzorg Nederland. Wie artikel 21 WJZ voldoende op zich laat inwerken weet dat in dat artikel staat dat ontdekking van mishandeling van kinderen in de organisatie van Jeugdzorg Nederland in de eigen organisatie bij één van de leden van Jeugdzorg Nederland gemeld moet worden. Onder kennelijke opzijzetting van de politie. Sectarischer kan bijna niet.

Wat tevens opvalt aan de casus van meisje A. is het omfloersde taalgebruik van medewerkers van BJZ en de Raad. Alsof er onderling in code gesproken wordt.  Bestuurders hebben het over systematisch te werk gaan, perverse prikkels, escaleren, schuldvrij melden, geen nee zeggen. Ook spelen zij de Baron en negeren aan alle kanten het eigen gebrek aan waarheidsvinding. Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, legt op geen enkele manier de link tussen het gebrek aan waarheidsvinding bij zijn organisatie en de stroom aan klachten die er zijn in verband met jeugdzorg. Jeugdigen verdienen waarheidsvinding. Bovendien lijkt één plus één ook in de jeugdzorg twee want de Bakker Schut Stichting verzoekt strafvervolging van de oud secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die mede hoofdverantwoordelijk is voor het jeugdzorgdebacle, in verband met sexueel misbruik van minderjarigen.

Share |
Zorgen om Jeugdzorg

In december 2008 stuurde een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten een ‘brandbrief’ naar de rechtbank over de veelvuldige uithuisplaatsing van kinderen. Ze hadden ervaren dat dit middel niet langer als ultimum remedium werd toegepast doordat mogelijkheden tot hulp binnen het gezin niet werden benut.

Ook zou de rechter te veel leunen op het advies van de gezinsvoogd, die vaak nauwelijks contact heeft gehad met het gezin. Verder wezen ze op de traumatiserende wijze waarop de kinderen soms uit huis worden gehaald, zonder overleg met de ouders en soms met hulp van de politie. En dat terwijl er vaak niet eens een geschikte plek is en kinderen van instelling naar instelling gaan met alle negatieve gevolgen van dien.

Jeugdzorg op TV

De jeugdzorg in Nederland ligt met enige regelmaat onder vuur. Netwerk berichtte onder andere over pubers die zonder iets te hebben misdaan, in de gevangenis belandden. Ook schonk Netwerk aandacht aan seksuele misstanden in een jeugdinrichting. Alles over jeugdzorg in staat in het dossier op Netwerk.tv.

Dit is Jeugdzorg