Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Hulp BJZ niks waard

Hulp BJZ niks waard

by redactie — last modified 20-07-2012 00:05

Wat is hulp waard van hulpverleners die niet aan waarheidsvinding doet? Het antwoord is eenvoudigweg: niks. Dat de Bureaus voor Jeugdzorg (BJZ), de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) niet aan waarheidsvinding doen, zeggen ze zelf. Het blijk evident uit rapporten van de Nationale ombudsman. Ook het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg meldt in de Brochure Waarheidsvinding in de Jeugdzorg dat de betrokken hulpverlener niet aan waarheidsvinding doen.

De redelijke conclusie is dat BJZ, de Raad en het AMK er weet van hebben dat ze niet aan waarheidsvinding doen vóór en nadat ze UHP's of OTS'en bij de kinderrechter verzoeken en ten uitvoer brengen. Jeugdigen hebben er vanzelfsprekend niks aan wanneer zij hulp opgedrongen krijgen door hulpverleners die niet aan waarheidsvinding doen. Het personeel van de instellingen voor Jeugdzorg zullen het ook niet leuk vinden wanneer hulpverleners hen zonder voorafgaande waarheidsvinding hulp opdringen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Civielrechtelijk is louter het feit dat BJZ of de Raad of de AMK' niet aan waarheidsvinding doen, zuiver onrechtmatig in de zin van artikel 6:162BW jegens jeugdigen en ouders. Dat deze organisaties ondank het feit dat algemeen bekend is dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat zij dit kennelijk normaal vinden, wekt de indruk dat betrokkenen andere bedoelingen met jeugdigen hebben dan de Wet op de Jeugdzorg hen voorschrijft of dan volgens hetgeen in het maatschappelijk verkeer van hen verwacht worden kan en mag.

Het gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ, de Raad en het AMK past in ieder geval niet bij de pretenties die deze organisaties bezitten en de financiële last die dit meebrengt voor de algemene middelen. Niet aan waarheidsvinding doen en ondanks daarmee bekend zijn toch UHP' en OTS'en aanvragen, verkrijgen en ten uitvoer brengen wekt voorts de indruk dat deze organisaties denken boven de wet te staan. Het strafrecht is ook op hen van toepassing. Wanneer de politie zonder waarheidsvinding overgaat tot uithuisplaatsing van het personeel van BJZ of de Raad en het AMK is de rechtbank te klein.

Volgens overheid.nl is de officiële taak van de Raad: waarborgen van het fundamentele recht van ieder kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Daar wordt natuurlijk op geen enkele manier aan voldaan wanneer de Raad bij en tijden UHP's en OTS'en zelf niet aan waarheidsvinding doet. Het gebrek aan waarheidsvinding bij deze organisatie verzekert frustratie van elke gezonde of evenwichtige ontwikkeling of uitgroei naar zelfstandigheid van kinderen.

Bovendien schrijft de Wet op de Jeugdzorg deze organisaties dwingend voor dat BJZ en de Raad en het AMK aan waarheidsvinding doen omdat artikel 2J van deze wet bepaalt dat een meldingsbevoegde zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordiger en zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn ambt of beroep geldende plicht tot geheimhouding, een jeugdige kan melden aan de verwijsindex indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door een of meer van de dat artikel genoemde risico’s in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd.  Het woord “daadwerkelijk” staat synoniem voor feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk, werkelijk.

Voordat bepaald worden kan of iets iets feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk of werkelijk is, en er dus een redelijk vermoeden bestaat, hoort er aan waarheidsvinding gedaan worden. Hoor en wederhoor past daarbij. De advocaten van BJZ weten dit want zij zijn advocaten en in ieder geval tijdens hun studie rechtsgeleerdheid onderwezen in de theorieën over het redelijk vermoeden in het strafrecht. Het arrest de Hollende Kleurling (Hof Amsterdam 03-06-1977, NJ 1978, 601)is daarbij het standaardarrest wanneer het gaat om het redelijk vermoeden van schuld aan strafbare feiten. De rechtsbescherming die ieder mens geniet tegen lichtvaardig optreden van politie en justitie, hoort jeugdigen ook te beschermen tegen BJZ, de Raad en de AMK's.

Share |
Zorgen om Jeugdzorg

In december 2008 stuurde een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten een ‘brandbrief’ naar de rechtbank over de veelvuldige uithuisplaatsing van kinderen. Ze hadden ervaren dat dit middel niet langer als ultimum remedium werd toegepast doordat mogelijkheden tot hulp binnen het gezin niet werden benut.

Ook zou de rechter te veel leunen op het advies van de gezinsvoogd, die vaak nauwelijks contact heeft gehad met het gezin. Verder wezen ze op de traumatiserende wijze waarop de kinderen soms uit huis worden gehaald, zonder overleg met de ouders en soms met hulp van de politie. En dat terwijl er vaak niet eens een geschikte plek is en kinderen van instelling naar instelling gaan met alle negatieve gevolgen van dien.

Jeugdzorg op TV

De jeugdzorg in Nederland ligt met enige regelmaat onder vuur. Netwerk berichtte onder andere over pubers die zonder iets te hebben misdaan, in de gevangenis belandden. Ook schonk Netwerk aandacht aan seksuele misstanden in een jeugdinrichting. Alles over jeugdzorg in staat in het dossier op Netwerk.tv.

Dit is Jeugdzorg